Reportage

Published on September 4th, 2019 | by Marius

0

Alexey Lushnikov or the unusual surreality that flourishes in the painting,ro

Born in 1966, la Sankt Petersburg, fostul Leningrad, pictorul rus Alexey Lushnikov are o biografie fabuloasă. A făcut Istoria, la Universitatea din Leningrad, și a pornit să facă și istorie, especially since the first youth coincided with the opening period of the USSR,,ro,It has fantastic energy,,ro,being also manager of nuclear ships,,ro,with studies at the Leningrad Naval Academy,,ro,It is involved or it has the decisive initiative in charity projects,,ro,in social and political projects,,ro,he requires himself as a publicist but also a television owner,,ro,participates as a negotiator in peacekeeping operations,,ro,is an actor and film author,,ro,especially documentaries,,ro,is francophone and francophile,,ro,study the history of masonry,,ro,Although he was little interested in plastic creation,,ro,only with the twentieth century is placed on the easel,,ro,managing to find the peace and quiet of the painting,,ro. Are o energie fantastică, fiind și manager de nave nucleare, cu studii la Academia Navală din Leningrad. Se implică sau are inițiativa decisivă în proiecte de caritate, în proiecte sociale și politice, se impune ca publicist dar și proprietar de televiziune, participă ca negocietor în operațiuni de menținere a păcii, este actor și autor de filme, mai ales documentare, este francofon și francofil, studiază istoria masoneriei. Deși a fost interesat de mic de creația plastică, doar odată cu secolul XXl se așază la șevalet, reușind să găsească liniștea și puterea de a se dedica picturii.

He lives and paints in Russia,,ro,and in France,,ro,the Biarritz,,es,Everywhere he admires the scenery of the wonderful places he discovers and puts on canvas,,ro,in complicated frames,,ro,with fragmented and abundant touch,,ro,An intense romance embraces his artistic choices,,ro,including chromatic ones,,ro,The numerous landscapes of Biarritz and the Basque Country,,ro,or from other picturesque spaces,,ro,they are idyllic,,ro,they are hot,,ro,they are solar,,ro,in vegetal flows or in harmonious rhythms,,ro,But at some point,,ro,I was waiting for the break,,ro,inevitable for a volcanic artist,,ro,a man full of energy and initiative who,,ro,manifests itself in the wonderful world of painting,,ro,And he appeared,,ro,his painting of ideas,,ro,to other dimensions and,,ro,other prices,,ro, la Sankt Petersburg, și în Franța, la Biarritz. Peste tot admiră peisajul minunatelor locuri pe care le descoperă și îl pune pe pânză, în cadre complicate, cu tușă fragmentată și abundentă. Un romantism intens îmbracă obțiunile sale artistice, inclusiv cele cromatice. Numeroasele peisaje din Biarritz și Țara Bascilor, sau din alte spații pitorești, sunt idilice, sunt calde, sunt solare, în curgeri vegetale sau în ritmuri armonioase. Dar la un moment dat, așteptam ruperea de ritm, inevitabilă la un artist vulcanic, un om plin de energie și inițiativă care, iată, se manifestă în minunata lume a picturii.

Și a apărut, pictura sa de idee, la alte dimensiuni și, of course, alte prețuri, with complicated images from the area of ​​surrealism,,ro,with smart speculation,,ro,put in pictures without words but with many sensations and emotions,,ro,There is less allegory in his new painting but Alexey Lushnikov remains,,ro,a devotee of the landscape,,ro,built this time,,ro,a painter of atmosphere,,ro,with directed images,,ro,that go from strange occurrences,,ro,to sarcastic or just lenient parables,,ro,There are many messages transmitted in plastic format by the action man,,ro,debate and analysis that turned out to be Alexey Lushnikov,,ro,The woman is the active factor in her plastic and philosophical dissertations,,ro,it is a metaphor in itself,,ro,is message and emotion.Each painting tells a story,,ro,it has a dynamic movie-essay,,ro, cu speculații inteligente, puse în imagini fără cuvinte dar cu multe senzații și emoții. Este mai puțină alegorie în pictura sa nouă dar Alexey Lushnikov rămâne, no doubt, un devotat al peisajului, construit de această dată, un pictor de atmosferă, cu imagini regizate, ce merg de la apariții stranii, la parabole sarcastice sau doar îngăduitoare. Sunt multe mesaje transmise în format plastic de omul de acțiune, dezbatere și analiză care s-a dovedit a fi Alexey Lushnikov. Femeia este factorul activ al dizertațiilor sale plastice și filosofice, este o metaforă în sine, este mesaj și emoție.Fiecare pictură a sa spune o poveste, are o dinamică de film-eseu, harmony materializes in sound,,ro,in music and songs,,ro,Some are "raw and unusual",,ro,others come from an inner surreality that has flourished in the painting,,ro,Representative of the painter Alexey Lushnikov in Romania is Dana Șanta,,ro, în muzici și cânturi. Unele sunt ”crude și insolite”, altele vin dintr-un suprareal interior ce a înflorit în pictură.

Reprezentant al pictorului Alexey Lushnikov în România este Dana Șanta (0749.974.245).

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑