Reportage

Published on November 22nd, 2019 | by Marius

0

The Confessions of the Tarot,ro, cu Nora Cupcencu

Nora Cupcencu

From childhood I was attracted to certain symbols that,,ro,I also found them represented in tarot cards,,ro,in childhood,,ro,these symbols were just simple signs that attracted me more aesthetically,,ro,in my understanding they are emptied of any significance,,ro,Being an adult,,ro,I started to give them more importance,,ro,Access to books on mysticism and alchemical representations,,ro,contact with Jung's archetypes,,ro,they helped me explain some of the things I was doing intuitively,,ro,back when I was a kid,,ro,I read and understood as much as the understanding allowed me,,ro,A long period of refinement and integration of information followed,,ro, mai târziu în viață, pe multe dintre acestea, le-am regăsit reprezentate și în cărțile de tarot. Însă, în vremurile copilăriei, aceste simboluri erau doar simple semne care mă atrăgeau mai mult estetic, în înțelegerea mea ele fiind golite de orice semnificație.

Adult fiind, am început să le acord mai multă importanță. Accesul la cărți despre misticism și reprezentări alchimice, contactul cu arhetipurile lui Jung, m-au ajutat să-mi explic unele lucruri pe care le făceam intuitiv, pe vremea când eram o copilă. Am citit și am înțeles atât cât înțelegerea mi-a permis. A urmat o perioadă lungă de rafinare și integrare a informațiilor.

I wondered why I'm attracted to all these writings,,ro,what was behind this curiosity,,ro,I started to wonder who I am,,ro,what they are and how far they are,,ro,I started to put my dreams,,ro,emotions,,ro,the tension on the canvas,,ro,not knowing for a moment what the work will look like when I leave the brush in my hand,,ro,there was no attachment to the final result,,ro,I discovered a process to create,,ro,valuable to me,,ro,These creations had the role of mirrors which I was at that time,,ro,Everything was sharper in me,,ro,focus on the composition we make,,ro,I started to have all kinds of revelations,,ro, ce se afla în spatele acestei curiozități.

Am început să mă întreb cine sunt, ce sunt și până unde sunt?

In 2013, am început să-mi pun visele, emoțiile, tensiunile pe pânză, neștiind vreo clipă cum va arăta lucrarea în momentul în care voi lăsa pensula din mână. Thus, nici atașament față de rezultatul final nu exista.

Am descoperit un proces de a crea, valoros pentru mine. Aceste creații aveau rolul de oglindi ceea ce eram în acel moment. Tot ce era mai acut în mine, se concentra în compoziția pe care o realizam.

Am început să am tot felul de revelații, I was making connections with past events at a dizzying speed,,ro,I had some answers coming from the future,,ro,all were happening almost simultaneously,,ro,In those moments of maximum clarity,,ro,I could feel that the essence that animates me does not belong to time either,,ro,neither to the space,,ro,When I was painting,,ro,we are effectively entering a changed world of time,,ro,Time is only a matter of perception,,ro,In a state of deep relaxation,,ro,you can transcend time,,ro,An intense period of my life followed when I saw colors when I closed my eyes,,ro,I could see compositions and textures with my eyes,,ro,Symbols appeared in my dreams,,ro,Failing to fix them in my mind,,ro, aveam unele răspunsuri ce veneau din viitor, toate se întâmplau aproape simultan.

În acele momente de claritate maximă, am putut să simt că esența care mă animă nu aparține nici timpului, nici spațiului. În momentele în care pictam, intram efectiv într-o lume a timpului modificat. Timpul este doar o chestiune de percepție. Într-o stare de relaxare profundă, poți transcende timpul.

A urmat o perioada intensă a vieții mele în care vedeam culori atunci când închideam ochii, vedeam cu ochii minții compoziții și texturi. În vise îmi apăreau simboluri. Nereușind să le fixez în minte, I began to believe that they were not only generated by my subconscious, but also from the collective unconscious,,ro,So as not to lengthen the story,,ro,at one point I came to a critical moment of confusion,,ro,experiencing an overwhelming difference between what I was experiencing when I was expressing myself through painting or modeling and my life as a normal man who pays his bills,,ro,who has the joys,,ro,fears,,ro,who falls in love,,ro,who loves,,ro,suffering,,ro,who forgets to be able to hope again,,ro,The day I lived as a slave to my own moods and thoughts,,ro,not exactly healthy,,ro,and in the evening,,ro,when painting,,ro,I felt like a goddess in the flesh and bones,,ro.

Ca să nu lungesc povestea, la un moment dat am ajuns într-un moment critic de confuzie, experimentând o diferență covârșitoare între ceea ce trăiam în momentele în care mă exprimam prin pictură sau prin modelaj și viața mea de om normal care își plătește facturile, care are bucurii, frici, care se îndrăgostește, care iubește, care suferă, care uită pentru a putea spera din nou.

Ziua trăiam ca o sclavă a propriilor mele stări și gânduri, nu tocmai sănătoase, iar seara, când pictam, mă simțeam ca o zeiță în carne și oase. I was once again the master of my own life,,ro,I began to want to live at all times to my fullest ability to live,,ro,I wished,,ro,with all the power of the heart,,ro,to reach those situations in everyday life,,ro,that I had when painting,,ro,And I took it step by step,,ro,Part of me remained a spectator,,ro,watching very closely the process I go through when I am doing a work,,ro,What thoughts cross me,,ro,what I feel,,ro,what are my aspirations,,ro,what I feel about the world and the characters I create,,ro,And easy,,ro,Easy,,ro,I understood that I did,,ro,when I paint,,ro,I am in an active meditation state,,ro,My past didn't matter anymore,,ro,the future does not exist,,ro.

Am început să-mi doresc să trăiesc tot timpul la capacitatea mea maximă de a trăi.

Mi-am dorit, cu toată puterea inimii, să ating și în viața de zi cu zi stările acelea, uplifting, pe care le aveam când pictam. Și am luat-o pas cu pas.

O parte din mine rămânea spectator, urmărind foarte atent procesul prin care trec atunci când realizez o lucrare. Ce gânduri mă traversează, ce simt, care îmi sunt aspirațiile, ce simt în raport cu lumea și cu personajele pe care le creez.

Și ușor, ușor, am înțeles că eu, fact, atunci când pictez, mă aflu într-o stare de meditație activă.

Trecutul meu nu mai conta, viitorul nu exista, only the strength of the present I was in remained,,ro,And what exactly that means,,ro,It means I'm alive now,,ro,I can create my own worlds,,ro,I can live there very well,,ro,I can enjoy myself with the characters,,ro,I can be whatever I want to be,,ro,it is within my power to create my own universe to enjoy,,ro,to be happy with,,ro,After this realization,,ro,I knew that this is how human life is,,ro,It is a canvas that he creates himself. We are all painters of our lives,,ro,Some paint with the soul,,ro,others are dependent on technique,,ro,others are commercial,,ro,others only make reproductions of consecrated painters,,ro. Si ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă ca acum sunt în viață, îmi pot creea propriile lumi, pot trăi acolo foarte bine, mă pot bucura împreună cu personajele, pot fi orice vreau să fiu, e în puterea mea să-mi creez propriul univers de care să ma bucur, cu care să mă bucur.

După această realizare, am știut că așa e și viața omului. Este o pânză pe care singur și-o creează .Toți suntem pictorii vieții noastre. Unii pictează cu sufletul, alții sunt dependenți de tehnică, alții sunt comerciali, alții fac doar reproduceri după pictori consacrați, others get stuck on a style or subject and can't get rid of it,,ro,others are constantly reinventing themselves,,ro,others may slip on a dangerous slope,,ro,Art can be dangerous too,,ro,for those who do not understand the immense force,,ro,How we got to Tarot,,ro,organic,,en,I have learned the role of the Crazy person who goes on the journey of life and matures along it,,ro,looking for himself,,ro,increasing the wisdom and powers of the soul in each encounter with the other archetypes,,ro,The madman represents the man with the full potential in a latent state,,ro,our intuitive mind,,ro,pure energy,,ro,the innocent child who is always on the verge of falling apart,,ro,spontaneous,,de,happy,,ro, alții se reinventează neîncetat, alții pot aluneca pe o pantă periculoasă.

Arta poate fi și periculoasă, pentru cine nu-i înțelege imensa forță.

Cum am ajuns la Tarot? Simplu, organic. Mi-am însușit rolul Nebunului care pleacă în călătoria vieții maturizându-se de-a lungul ei, căutându-se pe sine, sporindu-și înțelepciunea și puterile sufletului la fiecare întâlnire cu celelalte arhetipuri.

Nebunul reprezintă omul cu întreg potențialul în stare latentă, mintea noastră intuitivă, energia în stare pură, copilul inocent care e mereu la un pas să cadă în gol, spontan, bucuros, that doesn't belong anywhere,,ro,ready to go in any direction,,ro,eager to know the world,,ro,the last meeting of the madman,,ro,to get there,,ro,has a way to go,,ro,it has open doors,,ro,Behind which are the imminent meetings with the other Tarot blades,,ro,with the lessons and happenings offered by each,,ro,At the end of the trip,,ro,The crazy person meets the World,,ro,has completed a cycle,,ro,he returns to innocence,,ro,after integrating everything he has accumulated in this adventure,,ro,The world represents the awakening of consciousness through the self-regulating power of the creative Self,,ro,which allows us to assimilate and integrate the creative zeal of eternal transformation,,ro, gata să plece în orice direcție, nerăbdător să cunoască Lumea (ultima întâlnire a nebunului). Însă, până a ajunge acolo, are un drum de parcurs, are uși de deschis, în spatele cărora se află întâlnirile iminente cu celelalte lame din Tarot, cu lecțiile și întâmplările oferite de fiecare.

La sfârșitul călătoriei, Nebunul întâlnește Lumea, a încheiat un ciclu, se reîntoarce la inocență, după integrarea a tot ceea ce a acumulat în această aventura.

Lumea reprezintă trezirea conștiinței prin puterea autoregulatoare a Sinelui creator, care ne permite să asimilăm și să integram sufletește zbuciumul creator al eternei transformări. Crazy is the zero point that tends towards infinity dividing,,ro,I looked at each archetype,,ro,through the prism of its highest potential and so I chose to represent it on the canvas,,ro,In the last two years I have represented eight books from the Major Arcana,,ro,as I understood them and felt them manifesting in my life and not only,,ro,when you open this inner window,,ro,you have access to a vast informational ocean called the collective unconscious,,ro,You access it with a higher mind,,ro,in which time and duality fade,,ro,For me, Tarot is not just an artistic project,,ro,is a tool that I use to understand my inner universe,,ro.

Eu am privit fiecare arhetip, prin prisma potențialului său cel mai înalt și așa am ales să-l reprezint pe pânză.

În ultimii doi ani am reprezentat opt cărți din Arcana Majoră, așa cum le-am înțeles și le-am simțit manifestându-se în viața mea și nu numai. Because, atunci când deschizi această fereastră interioară, ai acces la un vast ocean informațional numit inconștient colectiv. Și-l accesezi cu o minte superioară, în care timpul și dualitatea se estompează

Pentru mine Tarotul nu este doar un proiect artistic, este un instrument pe care-l folosesc pentru a-mi înțelege universul interior, to cancel the polarities of the soul experiences,,ro,to understand me and to feel in my depth,,ro,king,,ro,The Emperor,,en,It represents the structuring element,,ro,our need for stability,,ro,for safety and continuity,,ro,It shows our demand for independence from the conditioning of nature - as opposed to abandonment to the uninterrupted flow of creation,,ro,Empress,,ro,He embodies the square,,ro,it the circle,,ro,That's why he believes in linear developments,,ro,and she is in cycles,,ro,From his perspective, everything has a beginning and an end,,ro,she,,ro,he talks about the eternal cyclicality,,ro,and about re-birth,,ro,The High Priest,,ro,The Hierophant,,en, pentru a mă înțelege și a mă simți în profunzimea mea.

Împăratul (The Emperor)

Reprezintă elementul structurant, nevoia noastră de stabilitate, de siguranță și continuitate. Arată cerința noastră de independență față de condiționările naturii – contrar abandonului față de fluxul neîntrerupt al creației (Împărăteasa). El întruchipează pătratul, ea cercul. De aceea el crede în dezvoltări liniare, iar ea în cicluri. Din perspectiva lui totul are un început și un sfârșit, ea, contrary, vorbește despre eterna ciclicitate, și despre re-naștere.

Marele Preot (The Hierophant)

It is the archetype of the expression of divinity on Earth,,ro,He is the ideal man who by extension represents the universe as a whole,,ro,It is the thread that connects the inner universe with the outer one and wants them in harmony,,ro,The High Priest is seeking a sense of life,,ro,Hanged,,ro,The Hanged Man,,en,At the psychological level, the ego is the one sacrificed here,,ro,to merge with the Great Self,,ro,Living indispensable to this transformation is the encounter with death,,ro,the next Tarot arc,,ro,the very theme of the initiation rites of all the cults of mysteries,,ro,Understanding one's own limits subjects the ego,,ro,which teaches the leadership of the higher court of the Self,,ro,the tower,,ro,The Tower,,en,It is the archetype of fall,,ro. Este omul ideal care prin extensie reprezintă universul ca un întreg. Este firul care leagă universul interior de cel exterior și le dorește în armonie. Marele Preot este căutarea unui sens al vieții.

Spânzuratul (The Hanged Man)

La nivel psihologic egoul este cel ce se sacrifică aici, pentru a se contopi cu Sinele Mare. Trăirea indispensabilă pentru această transformare este întâlnirea cu moartea (arcanul următor din Tarot), însăși tema centrală a riturilor de inițiere ale tuturor cultelor misteriilor.

Înțelegerea propriilor limite supune egoul, care predă conducerea instanței superioare a Sinelui.

Turnul (The Tower)

Este arhetipul căderii. Old mental constructs and emotional structures collapse and the Crazy person has to leave the Tower,,ro,Indicated would be a refinement of the senses that will warn him as he approaches this empty leap,,ro,The madman can transform the fall,,ro,which the man often tragically takes,,ro,in a blue flight,,ro,A flight of evolution,,ro,It is imperative that the Tower be built inside the being,,ro,It is the only place that cannot be reached by any external aspect,,ro,the star,,ro,The Star,,en,After the meeting, it was not pleasant with the Tower,,ro,in his flight to the high heavens,,ro,The madman meets the Star which represents the archetype of unconscious aspirations,,ro,peace,,ro. Indicată ar fi o rafinare a simțurilor care-l va avertiza din timp când se apropie de acest salt în gol. Nebunul poate transforma căderea, pe care omul deseori o ia în tragic, într-un albastru zbor. Un zbor al evoluției.

Este imperios necesar ca Turnul sa fie construit în interiorul ființei. Este singurul loc care nu poate fi atins de nici un aspect exterior.

Steaua (The Star)

După întâlnirea nu tocmai plăcută cu Turnul, în zborul său înspre cerurile înalte, Nebunul întâlnește Steaua care reprezintă arhetipul aspirațiilor inconștiente, liniștea, hope and joy to live by the understanding that there is a higher world that does not know but feels,,ro,Here is a moment of pure faith in the deity,,ro,The madman already knows that he is far more than he thinks he is and that he seems to have been removed,,ro,inaccessible is so close,,ro,This state given by the presence of the Star is received as a blessing,,ro,as a cure to all the traumas collected during this journey,,ro,The Moon,,en,The Book of the Lunar Mystery,,ro,connection between unconscious aspiration,,ro,and conscious effort,,ro,Sun.,,ro,is the axis between the inner and outer worlds,,ro. Aici este un moment de credință pură în divinitate. Nebunul știe deja că este mult mai mult decât ceea ce crede că este iar ceea ce i se părea îndepărtat, inaccesibil se află atât de aproape. Acestă stare dată de prezența Stelei este primită ca pe o binecuvântare, ca pe o vindecare a tuturor traumelor colectate în această călătorie.

Luna (The Moon)

Cartea misterului Lunar, legătură între aspirația inconștientă (Steaua) și efortul conștient (Soarele) este axa dintre lumea interioară și cea exterioară. Here the soul struggles in the strait between polarities,,ro,contained by the fear arising from the unconscious that clings desperately to seemingly solid values,,ro,It is a powerful symbol of the self that hides behind these pseudo-values ​​for fear of being lost in the lack of marks and meaning of the interior space.,,ro,The Sun,,en,In the sunlight everything becomes simple,,ro,the energy stirred by the magnetism of the Moon shines to the surface,,ro,The sun is the passage of our life in which we seem to be touched by divine grace,,ro,We tend towards unity,,ro,fraternity,,la,the unifying energy guides us to the detriment of the one that separates,,ro,The world,,ro,The World,,en,At the center of the book is an erotic motive,,ro, cuprins de teama izvorâtă din inconștient care se agață cu disperare de valori aparent solide.

Este un puternic simbol al eului care se ascunde îndărătul acestor pseudo-valori din teama de a se pierde în lipsa de repere și sens al spațiului interior.

Soarele (The Sun)

În lumina Soarelui totul devine simplu, energia agitată de magnetismul Lunii iese strălucind la suprafață. Soarele este pasajul vieții noastre în care suntem parcă atinși de grația divină. Tindem către unitate, fraternitate, energia care unește ne ghidează în detrimentul celei care separă.

Lumea (The World)

În centrul cărții se află un motiv erotic : the young goddess in which the road begins with the CRAZY,,ro,in order to finally reach a new beginning of the road,,ro,In this way the question of meaning falls by itself,,ro,the meaning is in itself,,ro,in freeing him from his search,,ro,for the road itself is the goal,,ro,This is the paradox of any becoming,,ro,represented in the arc by the young goddess caught in dance with the Universe,,ro,Untitled,,en,Araera,,eu,The Watcher,,en,Queen Of Cups,,en,Tarot,,en, pentru ca în final să se ajungă la un nou început de drum. În felul acesta întrebarea despre sens cade de la sine: sensul se află în el însuși, în eliberarea de căutarea lui, căci însuși drumul este țelul.

Acesta este paradoxul oricărei deveniri, reprezentat în arcan prin tânăra zeiță prinsă în dans cu Universul.

Untitled

Araera

The Watcher

Queen Of Cups

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑