Infoagenda

Published on February 18th,,en,Mask and Pearl,,ro,In memoriam Ioan Octavian Penda,,ro,The Biennale of Arts "THE INORGIC STORIES",,ro,MASK AND PERLA,,ro,Ediția a III-a,,en,Event curators,,ro,Dan Tudor Truică and Marcel Aciocoiţei,,ro,Biennale of the Arts "The Stories of the Unborn" 3rd edition,,ro,is an exhibition of contemporary plastic art included in the calendar of events "Romania 100",,ro,The event is dedicated to the memory of the illustrating graphic designer Ioan Octavian Penda and proposes to the plastic artists in Romania a new theme,,ro,"Mask and Pearl",,ro,The event will be accomplished by involving a group of friends of the late artist as well as the National Museum of Maps and the Old Book Bucharest,,ro, 2018 | by Marius

0

“Masca și Perla”, In memoriam Ioan Octavian Penda

Bienala Artelor “POVEȘTILE INOROGULUI”
MASCA ȘI PERLA
In memoriam Ioan Octavian Penda
Ediția a III-a, 17 – 30 March 2018
Curatori eveniment: Dan Tudor Truică și Marcel Aciocoiței

Bienala Artelor “Poveștile Inorogului” ediția a III-a 2018, este o expoziție de artă plastică contemporană inclusă în calendarul manifestarilor “România 100”. Evenimentul este dedicat memoriei ilustrului grafician Ioan Octavian Penda și propune artiștilor plastici din România o nouă temă: “Masca și Perla”. Manifestarea se va realiza prin implicarea unui grup de prieteni ai regretatului artist cât și al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi București, whose director was for,,ro,TRUICART Events and the Chamber of Deputies,,ro,Exhibition Hall "Constantin Brancusi",,ro,Symbolism of the mask varied in time and geographical area,,ro,starting from the theater mask or carnival mask,,ro,reaching the funeral mask,,ro,The mask and related myths claim to hide the origins of everyday customs,,ro,depending on the symbols used, they can even become a replica of cosmogony,,ro,Masks also involve a social function,,ro,the mysterious ceremonies being acts of regeneration of time and space,,ro,they tend,,ro,to evade man and his values ​​from a true cataract show where man is aware of his place in the universe,,ro 8 year, TRUICART Events și Camera Deputaților – Sala de expoziții “Constantin Brancuși”.
Simbolistica măștii a variat în timp și areal geografic, pornind de la masca de teatru sau masca de carnaval, ajungând la masca funerară. Masca și miturile legate de ea pretind că ascund originile cutumelor cotidiene, în funcție de simbolurile utilizate ele putând deveni chiar o replică a cosmogoniei. Măștile implică și o funcție socială, ceremoniile mascate fiind acte de regenerare ale timpului și spațiului; ele tind, also, să sustragă omul și valorile sale dintr-un veritabil spectacol catartic unde omul conștientizează locul său în univers, the path of his life and death being engraved in a collective drama that makes sense,,ro,In the rites of initiation,,ro,The mask gets a different meaning,,ro,The masked initiator embodies the genius that trained people,,ro,The mask also has a magical function protecting the one who bears it against evil,,ro,the mask is an instrument of possession,,ro,it is meant to capture the vital forces of a man or animal at the time of his death,,ro. În riturile de inițiere, Masca primește un sens diferit. Inițiatorul mascat încarnează geniul care a instruit oamenii. Masca are și o funcție magică protejându-l pe cel care o poartă împotriva răului. Also, masca este un instrument de posesie, ea fiind destinată captării forțelor vitale ale unui om sau animal în momentul morții sale.
Cu siguranță, plaja utilizărilor și semnificațiilor măștilor este mult mai profundă și mai tăinuitoare pentru diferite culturi dar pentru artistul plastic contemporan poate constitui pretextul ideal pentru a transmite mesaje vizuale cu o puternică încărcătură emoțională.
La rândul său, Perla este un simbol lunar, al apei și femeii. Constanța semnificațiilor sale și, also, remarcabila lor universalitate au fost inserate de-a lungul timpului în ritmuri cosmice, prin excelență ciclică, ca imagine a fazelor lunii, nașterii, morții, renașterii. Perla joacă rolul de centru mistic, ea simbolizează sublimarea instinctelor, spiritualitatea materiei, transfigurarea elementelor, dând un sens strălucitor evoluției. Perla este atributul perfecțiunii angelice, este rară, pure,,ro,precious,,ro,Pure because it is white and sheltered from the shell against any external aggression,,ro,The pearl is in the shell as the genius in the night,,ro,Persian myths associate the Pearl of primordial manifestations,,ro,Ephrem uses this ancient myth to demonstrate equally the immaculate conception that leads to the spiritual birth of Jesus Christ,,ro,Origin is the identification of Jesus Christ with the Pearl,,ro,In Persian literary and folk works it symbolizes virginity,,ro,The pearl necklace symbolizes the cosmic unit of the multiples,,ro,integration of dissociated elements into a person's unit,,ro,putting into the spiritual relationship two or more components,,ro,In Oriental Symbolism,,ro, prețioasă. Pură pentru că este albă și protejată de cochilie împotriva oricărei agresiuni exterioare. Perla este în cochilie așa cum este geniul în noapte. Miturile persane asociază Perla manifestărilor primordiale. Sf. Efrem utilizează acest mit străvechi pentu a demonstra la fel de bine imaculata concepțiune care duce la nașterea spirituală a lui Iisus Hristos. Originea reprezintă identificarea lui Iisus Hristos cu Perla. În operele litarare și folclorice persane simbolizează virginitatea. Colierul de perle simbolizează unitatea cosmica a multiplului, integrarea elementelor disociate în unitatea unei persoane, punerea în relație spirituală a două sau mai multe componente. În simbolistica orientală, The pearl preserves its particular characteristics and its general interpretation is closely related to both science and wealth,,ro,As with Mask's meanings,,ro,and Perla proposes a broad spectrum of interpretations but the association of the two,,ro,in a coherent vision,,ro,can drive,,ro,indubitable,,ro,to building a rare imaging universe,,ro,decanted from any involuntary action,,ro,REGULATIONS,,ro,For selection,,ro,images of unprocessed digital works will be sent,,ro,resolution,,ro,dpi,,en,accompanied by technical data,,ro,author name,,ro,who will have,,ro,as an ideo construction,,ro,plastic "MASCA AND PERLA",,ro,on e-mail,,ro,with the subject "For the Biennial of Arts The Stories of the Unicorn",,ro.
Ca și în cazul semnificațiilor Măștii, și Perla propune un spectru larg al interpretărilor dar asocierea celor două, într-o viziune coerenta, poate conduce, indubitabil, la construirea unui univers imagistic rar, decantat de orice acțiuni involuntare.

REGULAMENT
Pentru selecţie, vor fi trimise imagini ale lucrărilor neprelucrate digital (rezoluţie 300 dpi), însoțite de datele tehnice (nume autor, titlul lucrării, dimensions, technique, anul realizării), care vor avea, ca şi construcţie ideo – plastică “MASCA ȘI PERLA ”, pe e-mail: tudorro7000@yahoo.com, cu subiectul “pentru Bienala Artelor Poveștile Inorogului”, until 6 March 2018.

Works that do not approach the spirit of the proposed theme will not be considered for selection,,ro,For the artists who will teach and raise the works at the "Constantin Brâncuşi" Hall,,,ro,there is no limit to the size and weight of the work,,ro,For artists who will send by courier,,ro,• PICTURE - works with the minimum side are accepted,,ro,cm and maximum,,ro,• GRAPHIC - works with the minimum side are accepted,,ro,• SCULPTURE - works,,ro,• TAPISERY - any size,,ro,The exhibition is open to UAP members in Romania,,ro,graduates of art universities in Romania,,ro.
Pentru artiștii care vor preda și ridica personal lucrările la Sala “Constantin Brâncuși”, nu se impune o limită a dimensiunilor și greutății lucrărilor.
Pentru artiștii care vor trimite prin curierat:
• PICTURĂ – sunt acceptate lucrări cu latura mare de minim 40 cm şi maxim 100 cm, and assigned shank.
• GRAFICĂ – sunt acceptate lucrări cu latura mare de minim 30 cm şi maxim 100 cm, and assigned shank.
• SCULPTURĂ – lucrări, material finit, dimensiune maxima 70x70x70 cm.
• TAPISERIE – orice dimensiune.
Expoziția este deschisă membrilor UAP din România, studenţilor, masterat, doctorat, absolvenţilor universităţilor de artă din Romania, and non-affiliated artists,,ro,members of Artists' Associations from affiliated countries at the International Association of Art,,ro,IAA / AIAP,,haw,who can participate with up to two papers,,ro,The jury will be made up of plastic artists and critics of art,,ro,who will deliberate on,,ro,and all artists will be announced on the same day,,ro,Artists in the country will send the accepted works by courier,,ro,excluded by post,,ro,Ban Udrea,,ro,J2,,ar,sc,,en,ap,,hi,with the mention on the parcel "For the Biennial of Arts The Stories of the Unicorn",,ro,The artists in Bucharest will teach the works at the "Constantin Brâncuşi",,ro,Source no.3,,hr, membrii ai Uniunilor Artiștilor din țările afiliate la International Association of Art (IAA/AIAP), care pot participa cu cel mult două lucrări.
Juriul va fi format din artiști plastici și critici de artă, care vor delibera pe 7 March 2018, urmând ca toţi artişti să fie anunțaţi asupra jurizării în aceeași zi.
Artiştii din ţară vor trimite lucrările acceptate prin curierat, exclus prin poştă, during 8 – 12 March 2018, the adresa: Art. Banul Udrea, No.. 9 – 11, with. J2, sc. 2, etj. 3, ap. 51, sect. 3, Bucharest, Dan Tudor Truică, telefon 0766.790.094, cu menţiunea pe colet “Pentru Bienala Artelor Poveștile Inorogului”.
Artiștii din București vor preda lucrările la Sala de expoziții “Constantin Brâncuși”, Art. Izvor nr.3, București, on 15 March 2018, between the hours 10.00 – 17.00.
Artists whose works have been accepted will receive the participation form by e-mail to be completed and sent,,ro,The papers will contain the personal data,,ro,Address,,ro,PARTICIPATION FEE -,,ro,Each artist will receive a participation diploma and a leaflet,,ro,FRAMEWORK REGULATION,,ro,Any work that does not meet the conditions of participation will be rejected and shipped to the recipient by courier,,ro,The lack of proper packaging and fastening system also leads to the rejection of the works,,ro,Upon receipt, the status of the works will be checked and if they are affected due to transport, they will be returned,,ro,The participants in Bucharest will raise the works on,,ro. Lucrările vor conține pe verso datele personale: nume, prenume, titlul lucrării, dimensiune, material, technique, anul realizării, adresă, număr de telefon şi e-mail.
TAXĂ DE PARTICIPARE – 50 law.
Fiecare artist va primi diplomă de participare și pliant.

REGULAMENT CADRU
1. Orice lucrare care nu corespunde condiţiilor de participare va fi respinsă şi expediată cu plata la destinatar prin curierat.
2. Lipsa unui ambalaj corespunzător si a sistemului de prindere conduce deasemenea la respingerea lucrărilor.
3. La primire starea lucrărilor va fi verificata iar dacă acestea sunt afectate din cauza transportului se vor returna.
4. Participanții din Bucureşti vor ridica lucrările pe data de 31 March 2018, between the hours 10.00 – 17.00. After this date, the organizers are no longer responsible for the works,,ro,Provincial participants will be sent their work starting with,,ro,Each work will be returned to the sender's packaging,,ro,any damage caused by return does not come within the responsibility of the organizers,,ro,Dan Tudor Truica - plastic artist,,ro,curator independent,,en,Ioana Enescu - PR Manager TRUICART Events,,ro,Ioan Octavian Penda,,ro,Marcel Aciocoiţei,,ro.
5. Participanțiilor din provincie le vor fi expediate lucrările începând cu 2 April 2017.
6. Fiecare lucrare va fi returnată în ambalajul expeditorului, eventualele deteriorări cauzate de returnare neintrând în responsabilitatea organizatorilor.

Dan Tudor Truica – artist plastic, curator independent
e-mail : tudorro7000@yahoo.com
telefon: 0766.790.094

Ioana Enescu – PR Manager TRUICART Events
e-mail: penthesilea7000@yahoo.com
telefon: 0766.790.095

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑