Eveniment

Published on martie 22nd, 2015 | by Marius

0

„Monde intérieur” – expoziție de Rodica Costianu și Fu Site la Galați

11004452_923643247675601_1394991297_n

„Monde intérieur”

Expoziție de Rodica Costianu și Fu Site

18 – 31 matie 2015

Muzeul de Artă Vizuală, Galați

O poveste simplă, cu tineri creatori

Marius Tița

Povestea este una simplă, cu un băiat şi o fată care au plecat, din Răsăritul lumilor, să caute culorile. După lumină, au ajuns la Paris şi acolo fac artă printre fantome, himere şi reverii. Alătură senzaţii şi vedenii, modelează principii şi privesc filosofiile din toate părţile, cu iscodiri de artist ce îşi măsoară modelul. Lumina te face să ridici instinctiv privirea pentru a cuprinde totul, pentru a respira deplin şi a pătrunde sensuri. Rodica Costianu şi Site Fu aparţin deplin generaţiei lor şi mai ales acestei lumi fără limite. A alege arta ca destin şi viaţă este o dovadă de mare curaj din partea unor tineri ai vremurilor cu mii de tonuri de culori, cu armonii infinite şi zboruri nemărginite. Este în artă o abandonare a sinelui, un joc de sensibilitate fără de care nu se poate, un firesc al nemiîntâlnitului şi pericolul rece al expunerii în sufletul gol pe golgota simezelor. Rodica vine din Estul României, fiind născută în Galaţiul viselor de depărtare. Îşi refuză comoditatea şi scrutează viitorul cu o seriozitate matură. Vrea să îşi simtă timpul dar nu flanând cu nonşalanţă pe cheiurile admiraţiilor ci lăsând tuşe adânci şi puternice în imaginarul pe care îl construieşte cu talent şi străduinţă. Căutările sale o lasă în armonia tentaţiilor exprimării plastice, a cadre şi fire, ca nişte iţe ce mişcă totul, inclusiv spaţiile de lumină şi de soare şi sferele gândirii. Site Fu este născut în China şi, ridicat pe simezele din România, riscă o gamă completă de prejudecăţi şi obsesii. Nu vom aduce nimic nou, creaţia sa nu cheamă contemplaţia ci introspecţia, nimeni nu stă liniştit, nici creatorul, nici creaţia şi nici publicul. Nu ne ia de mână să ne plimbe în lumea sa, refuză acest serviciu de secol XX, dar să nu ne mire de vom ajunge acolo, privind în tonuri subtile, delicate dar puternice în sugestie. Pentru că trebuie să aflăm, din capul locului şi de la începutul faptei, că ştie a ne vorbi în graiul plasticii de atmosferă, de context şi anvergură, care te plasează în decoruri şi spaţii, în idei şi filosofii. Întâlnirea pe simezele gălăţene a celor doi artişti din Paris, Rodica Costianu şi Site Fu este un eveniment plastic din categoria marilor proiecte de contemporaneitate cu care va trebui să ne obişnuim, până la umră, dar mai întâi trebuie să le producem şi să le simţim. Este o racordare la un înalt dar firesc dialog intelectual şi de observaţie plastică, un eveniment de care se vorbeşte şi face şcoală. În rest, creaţia Rodicăi Costianu şi cea a lui Site Fu sunt interogaţii şi dialog, vulcani din tuşe fine, strigăt în culori subtile, armonie fermă şi protest în vibraţii. Pentru că aşa este la tinerii şi sincerii creatori, mai ales când vor să picteze Răsăritul luminilor unde se petrece minunea culori nemaivăzute şi a straniului nemaitrăit.

 

11016680_923643294342263_161879555_n

Un conte simple, avec de jeunes créateurs

Marius Tița

C’est une histoire simple, avec un garçon et une fille, partis de l’aube du monde à la recherche des couleurs. En suivant la lumière, ils sont arrivés à Paris, où ils font de l’art parmi des fantômes, des chimères et des rêveries. Ils associent des sensations et des visions, façonnent des principes et regardent les philosophies de tous les côtés, avec la curiosité de l’artiste qui mesure son modèle. La lumière incite instinctivement à lever le regard pour tout recouvrir, afin de respirer profondément et s’emparer des significations.
Rodica Costianu et Site Fu appartiennent pleinement à leur génération et surtout à ce monde sans limites. Choisir l’art comme destin et comme manière de vivre est une preuve de grand courage de la part de ces jeunes appartenant à une époque aux milliers de tons et de couleurs, emplie d’harmonies infinies et des vols sans fin. Il existe dans l’art un abandon de soi, un jeu des sensibilités sans lequel rien n’est possible, une présence naturelle de l’inouï et le risque froid de l’exposition de l’âme nue sur le Golgotha des cimaises.
Rodica est née dans l’Est de la Roumanie, dans le Galați des rêves du lointain. Elle refuse le confort et scrute l’avenir avec le sérieux de la maturité. Elle veut sentir son temps, non pas en flânant avec nonchalance sur les quais de l’admiration, mais en laissant des touches profondes et solides dans l’imaginaire qu’elle construit avec talent et volonté. Ses recherches la mènent vers l’harmonie des tentations de l’expression plastique, des cadres et des fibres, comme des fils qui animent tout, y compris les zones d’ombre et de lumière et les sphères de la pensée.
Site Fu est né en Chine et, hissé sur des cimaises en Roumanie, il tente l’aventure d’une gamme complète de préjugés et d’obsessions. Nous n’apporterons rien de nouveau, sa création n’appelle pas à la contemplation, mais à l’introspection ; personne n’est tranquille, ni le créateur, ni la création, ni le public. Il ne nous prend pas par la main pour nous conduire dans son monde, refusant cette mission très propre au XXème siècle, mais ne soyons pas surpris de nous y retrouver en regardant les nuances subtiles et délicates, mais fortes en suggestions. Car il nous faut savoir, d’emblée et avant toute chose, qu’il sait nous parler dans la langue de la plastique de l’ambiance, celle du contexte et de l’envergure, qui nous place au centre des décors et des espaces, des idées et des philosophies.
Le rencontre sur les cimaises de Galați de deux artistes parisiens, Rodica Costianu et Site Fu, est un événement artistique de la catégorie des grands projets contemporains, avec lesquels il nous faudra compter, mais qu’il nous faut d’abord pénétrer et sentir. C’est un raccord naturel à un dialogue intellectuel et d’observation plastique de haute volée, un événement dont on parle et qui fait école. Du reste, les créations de Rodica Costianu et de Site Fu s’interrogent et communiquent, volcans en touches fines, cris en couleurs subtiles, harmonies fermes et révoltes en vibrations. Car ainsi sont les jeunes et sincères créateurs, surtout lorsqu’ils souhaitent peindre l’aube de la lumière, ce lieu où se produit le miracle des couleurs extraordinaires et de l’étrange jamais vécu.

4 3

1  2 

5 7

8 6  

6.1 2.1 

  1

7   10.1

9  11.1

12  14.1

15 13

16 18.1

17.1  20.1

  19  22

  23 24

25  21

27 26

31  30  32 36 37  39

38 34     49

51  55

 70 59

56 57    60 61 62  63 64   65

66 69  71 72 74 75

FS.1 FS.2

76

Tags: , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑